Anglisht për Adoleshentë

Programet tona të anglishtes TeenBuzz ofrojnë një mjedis pa stres, ku mësuesit lavdërojnë studentët për çdo përpjekje të tyre për të mesuar . Ndryshe nga mësimi tradicional frontal, mësuesit tanë veprojnë më shumë si ndërmjetës që drejtojnë bisedën ndërsa adoleshentët flasin lirshëm me njëri-tjetrin.

Së bashku me miqtë e tyre, adoleshentët do të diskutojnë tema që i interesojnë, do të argëtohen duke biseduar dhe do të fitojnë vetbesim në të folurit anglisht duke dhënë këndvështrimet dhe opinionet e tyre. Përmbajtja e programit  fokusohet në tematika që i interesojnë adoleshentëve dhe vlera të tilla si kujdesi për mjedisin dhe të tjerët. 

Programet

World Of Wonders (WOW)

Mosha: 9 vjeç deri në 14 vjeç

Një program intensiv që ndihmon nxënësit e rinj të shkojnë nga niveli fillestar  në nivelin A1. Programi përfshin temat e kujdesit për natyrën dhe mjedisin. Përmbajtja dhe grafikët tërheqin adoleshentët për të përmirësuar aftësitë bazë të leximit dhe shkrimit.

Detajet e programit >

World Of Wonders (WOW)

Age: 9 years to 14 years

An intensive programme that takes new beginner-level students from basic to A1 level. The course discusses themes of caring for nature and the environment. Teens can relate to the text and graphics designed to appeal to teens and enhance basic reading and writing skills.

Niveli

Fillestarë

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

1500 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

60 – 90 minuta

Level

Beginner

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught
twice weekly)

Vocabulary Learned

1500 words

Lesson Length

60-90 minutes

Avantazhet

Helen Doron English Courses Its Always Debatable

It's Always Debatable

Mosha: nga 11 deri në 14 vjeç

Ky program synon të ndihmojë nxënësit të përmirësojnë aftësitë e tyre të të menduarit kritik dhe të zhvillojnë aftësinë për t’u shprehur qartë dhe lirshëm në anglisht. Programi është i përshtatshëm për nxënësit e vitit të parë të nivelit A1+ dhe ato që kanë mbaruar programin tonë Aventurat e Paul Ward.

Detajet e Programit >

It's Always Debatable

Age: 11 years to 14 years

This course is aimed at helping students improve their critical thinking skills and to develop the ability to express themselves clearly and openly in English. The course is aimed at first-year A1+ level students as a continuation of Paul Ward’s Adventures.

Niveli

A1+

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

2000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

60 – 90 minuta

Level

A1+

Number of Lessons

40 lessons (80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

2000 words

Lesson Length

60-90 minutes


Advantazhet

Helen Doron English Courses Teen Talent

Teen Talent

Mosha: 10 deri në 15 vjeç

Nxënësit mësojnë të jenë mendjehapur dhe të mendojnë në anglisht. Në përputhje me CEFR-në për fjalorin dhe gramatikën e nivelit A2, tregimet e programit janë të mbushura me mister, humor dhe fakte interesante duke nxjerrë në pah vlera të rëndësishme që nxisin diskutime të nivelit më të lartë.

Detajet e programit >

Teen Talent

Age: 10 years to 15 years

Students learn to open their minds, think and develop – all in English Corresponding to the CEFR for A2 level vocabulary and grammar, the course’s stories are filled with suspense, humour, and interesting facts while bringing out important values that stimulate higher-level discussions.

Niveli

A2

Numri i mësimeve

72 mësime, duke përfshirë edhe vlerësimet

Fjalori i mësuar

3000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

90 minuta

Level

A2

Number of Lessons

72 lessons, including
assessments

Vocabulary Learned

3000 words

Lesson Length

90 minutes

Avantazhet

Teen Choices

Mosha: nga 11 deri në 16 vjeç

Një kurs i nivelit B1 që i prezanton nxënësit me një fjalor të pasur të bazuara në tema specifike, me leximin, dëgjimin, këngë origjinale pop dhe ushtrime argëtuese. Kursi mbulon shumicën e fjalorit dhe gramatikës së kërkuar për të përmbushur nivelin B1 të CEFR.

Detajet e programit >

Teen Choices

Age: 11 years to 16 years

A B1 level course that introduces students to a rich vocabulary taught in topic-based units, with reading comprehension texts, listening comprehension recordings, original pop songs, and fun exercises. The course covers the majority of the vocabulary and grammar required to meet the B1 level of the CEFR.

Niveli

B1

Numri i mësimeve

72 mësime, duke përfshirë edhe vlerësimet

Fjalori i mësuar

3000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

90 minuta

Level

B1

Number of Lessons

72 lessons, including
assessments

Vocabulary Learned

3000 words

Lesson Length

90 minutes


Avantazhet

Helen Doron English Courses Teen Express

Teen Express

Mosha: nga 12 deri në 17 vjeç

Një program i nivelit B1+ i përshtatshëm për nxënësit ekzistues dhe të rinj që kalojnë testin e anglishtes për adoleshentë Helen Doron. Ashtu si në të gjitha programet e anglishtes Helen Doron, tregimet dhe këngët luajnë një rol thelbësor në procesin e të mësuarit, duke mbuluar të gjithë fjalorin dhe gramatikën e nevojshme për të përmbushur nivelin B1 të shkallës CEFR.

Detajet e programit >

Teen Express

Age: 12 years to 17 years

A B1+ level course suitable for existing and new students who pass the corresponding level in the Helen Doron Teen English Placement Test. As with all Helen Doron English courses, stories and songs play an essential role in the learning process, covering all the vocabulary and grammar required to meet the B1 level of the CEFR scale.

Niveli

B1

Numri i mësimeve

72 mësime, duke përfshirë edhe vlerësimet

Fjalori i mësuar

3000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

90 minuta

Level

B1

Number of Lessons

72 lessons, including
assessments

Vocabulary Learned

3000 words

Lesson Length

90 minutes


Avantazhet

Teen Success

Mosha: nga 13 deri në 19 vjeç

Ky program i nivelit B2 i mëson nxënësit të jenë mendje hapur dhe të mendojnë në anglisht përmes tregimeve origjinale, muzikës dhe aktiviteteve argëtuese që i ndihmojnë adoleshentët të arrijnë nivelin B2 të CEFR. Programi është i përshtatshëm për nxenesit që kalojnë nivelin përkatës e testit Helen Doron.

Detajet e programit >

Teen Success

Age: 13 years to 19 years

This B2 level course teaches students to open their minds, think and learn to express themselves in English through original stories, great music, and fun activities that help teens reach the B2 level of the CEFR. The course is suitable for students who pass the corresponding level in the Helen Doron Teen English Placement Test.

Niveli

B2

Numri i mësimeve

72 mësime, duke përfshirë vlerësimin

Fjalori i mësuar

3500 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

90 minuta

Level

B2

Number of Lessons

72 lessons, including
assessments

Vocabulary Learned

3500 words

Lesson Length

90 minutes


Avantazhet