Anglisht për Para-adoleshentë

Gjatë kësaj moshe dinamike ku bashkëmoshatarët bëhen veçanërisht të rëndësishëm, fëmija yt punon shumë për të krijuar miqësi intime dhe është thellësisht i shqetësuar se si i perceptojnë të tjerët. Kjo është arsyeja pse programet tona të anglishtes për para-adoleshentë synojnë t’u japin atyre mbështetjen që u nevojitet dhe pavarësinë që ata dëshirojnë.

Ne fokusohemi më shumë në aktivitetet në grup dhe lojërat e përshtatshme për moshën. Mësuesi nuk është në qendër të klasës; të rinjtë ulen në një mënyrë më të shkujdesur sesa në një klasë tradicionale, duke u mundësuar atyre të përfshihen në aktivitete shoqërore. Nxënësit shpesh ndahen në çifte dhe ekipe për të mësuar dhe për njëri-tjetrin, për të ndarë mendimet e tyre dhe për të diskutuar tema te ndryshme – të gjitha në anglisht.

Programet

World Of Wonders (WOW)

Mosha: 9 deri në 14 vjeç

Një program intensiv që çon nxenesit e rinj të nivelit fillestar në nivelin A1. Me natyrën dhe mjedisin si temë kryesore, adoleshentët mësojnë përmes teksteve dhe grafikave të krijuara posaçërisht për të tërhequr adoleshentët dhe për të përmirësuar aftësitë bazë të leximit dhe shkrimit.

Detajet e programit >

World Of Wonders (WOW)

Age: 9 years to 14 years

An intensive programme that takes new beginner-level students from basic to A1 level. With nature and the environment as the main theme, teens learn through texts and graphics specifically designed to appeal to teens and enhance basic reading and writing skills.

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1500 words

Lesson Length

60 – 90 minutes

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons (80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1500 words

Lesson Length

60 – 90 minutes

Advantages

Paul Ward Explores

Mosha: 9 deri në 14 vjeç

Ky program është për nivelin para-A1 CEFR. Nxenesit i bashkohen Paul ndërsa ai udhëton nëpër botë dhe mëson për kultura të ndryshme. Programi mbulon një fjalor të madh prej 1800 fjalësh dhe përfshin dëgjimin dhe kuptimin e të lexuarit, shkrimin, dhe drejtshkrimin.

Detajet e programit >

Paul Ward Explores

Age: 9 years to 14 years

This course is for the pre-A1 CEFR level. Students join Paul as he travels the world and learns about different cultures. The course covers a large vocabulary of 1800 words and includes listening and reading comprehension, writing, spelling, and assessments to mark student progress.

Niveli

Para A1

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

1800 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

60 – 90 minuta

Level

Pre-A1

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1800 words

Lesson Length

60-90 minutes

Avantazhet

Paul Ward’s Adventures

Mosha: 10 deri ne 14 vjeç

Ky program është për nxënësit që kanë njohuri mesatare të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar. Nxënësit mësojnë 2000 fjalë dhe struktura gramatikore angleze të nevojshme për të arritur nivelin A1 të CEFR. Një opsion i avancuar i kursit është i disponueshëm me mësimet e gramatikës që mbështesin leximin dhe dëgjimin.

Detajet e programit >

Paul Ward’s Adventures

Age: 10 years to 14 years

This course is for students who have an intermediate knowledge of spoken and written English. Students learn 2000 words and English grammatical structures required to achieve level A1 of the CEFR. An advanced course option is available with grammar lessons that support reading and listening comprehension.

Niveli

A1

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

2000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

60 – 90 minuta

Level

A1

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

2000 words

Lesson Length

60-90 minutes

Avantazhet