Helen Doron Enrich

Metodologjia jonë unike është krijuar për të përfituar të gjithë fëmijët, madje edhe përtej qendrave tona mësimore. Mënyra e gëzueshme dhe e natyrshme e mësimit të anglishtes si gjuhë e dytë është e përshtatur për çerdhe, kopshte dhe shkolla.

Mësuesit tanë janë të kualifikuar dhe të trajnuar për të zbatuar standardin e artë në mësimdhënien e anglishtes si programe jashtëshkollore. Duke shfaqur një larmi të madhe programesh mësimore të dizajnuara sipas moshës dhe fazave të zhvillimit, fëmija juaj do të argëtohet duke mësuar anglisht.

Avantazhe për fëmijën tuaj

Programet

Baby’s First English

Mosha: 3 deri 22 muajsh

Baby’s First English mëson anglisht, ndërkohë që përmirëson zhvillimin ndijor-motor, njohës dhe social të foshnjës, komunikimin para-verbal, aftësitë para leximit dhe leximin e hershëm, si dhe vlerësimin e muzikës dhe ritmit.

Detajet e Programit >

Baby’s First English

Age: 3 to 22 Months

Baby’s First English teaches English while enhancing the baby’s sensory-motor, cognitive and social development, pre-verbal communication, pre-reading and early reading skills, and appreciation of music and rhythm.

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

550 fjalë nëpërmjet 24 këngëve dhe rimave e historive

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Baby First English

Number of Lessons

40 lessons (80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

550 words in 24 songs and namerous rhymes and stories

Lesson Length

45 minutes

Helen Doron English Enrich Course Logo Didi Yellow
didi the dragon yellow course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Yellow

Mosha: 2 deri në 4 vjeç

Didi the Dragon Yellow është një hyrje e gëzueshme, muzikore në anglisht për nxënësit shumë të vegjël. 15 këngë origjinale dhe 13 video të gjalla me personazhet Sam The Prince, Fluffy the Cat dhe Didi the Dragon prezantojnë me lojëra gjuhën bazë angleze.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Enrich Didi Yellow Course Logo
Didi the Dragon course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Yellow

Age: 2 to 4 years

Didi the Dragon Yellow is a joyful, musical introduction to English for very young learners. 15 original songs and 13 lively videos with characters Sam the Prince, Fluffy the Cat and Didi the Dragon playfully introduce basic English language.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

300 fjalë, 15 këngë, 13 video

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Didi Yellow

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

300 words, 15 songs, 13 videos

Lesson Length

45 minutes

didi the dragon green course logo helen doron enrich

Didi the Dragon Green

Mosha: 2 deri në 4 vjeç

Didi the Dragon Green është një program vijues i Didi the Dragon Yellow, por është gjithashtu i përshtatshëm për fëmijët që fillojnë të mësojnë anglisht për herë të parë.

Detajet e Programit >

Didi the Dragon Green

Age: 2 to 4 years

Didi the Dragon Green is a continuation course that follows Didi the Dragon Yellow but is also suitable for children beginning to learn English for the first time.

Niveli

Fillestarët ose studentët që kanë përfunduar “Didi the Dragon Yellow”

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

300 fjalë, 15 këngë, 13 video

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Didi Green

Level

Beginners or students who completed “Didi the Dragon Yellow”

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

300 words, 15 songs, 13 videos

Lesson Length

45 minutes

polly tells tales course logo helen doron enrich

Polly Tells Tales

Mosha: 4 deri në 7 vjeç

Një prezantim emocionues dhe modern me gjuhën angleze. Ky program është ideal për nxënësit e rinj që kanë pasur kontakt minimal ose aspak me gjuhën angleze. Fëmijët ekspozohen ndaj shumë rrymave të ndryshme muzikore: Rounds, Rap, Jazz, dhe më shumë. Lëvizjet janë koreografizuar me kujdes për secilën këngë, në mënyrë që fëmijët ta kuptojnë më mirë atë.

Detajet e Programit >

Polly Tells Tales

Age: 4 to 7 years

An exciting and modern introduction to English. This course is ideal for young learners who have had minimal or no contact with the English language. Children are exposed to many different musical styles: Rounds, Rap, Jazz, and more. A set of movements have been carefully choreographed for each song, so the children can better understand it.

Niveli

Fillestarë

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

650 fjalë, 17 këngë, 8 video

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Polly Tales

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

650 words, 17 songs, 8 videos

Lesson Length

45 minutes

Helen Doron English Enrich Polly Follows the Stars Course Logo
polly follows the stars course logo helen doron enrich

Polly Follows the Stars

Mosha: 4 deri në 7 vjeç

Polly Follows the Stars është një program i gëzueshëm, tërheqës dhe muzikor ideal për të gjithë nxënësit e rinj. I përshtatshëm për fëmijët që mund të kenë pasur ekspozim ndaj anglishtes, programi është gjithashtu i suksesshëm në mësimin e anglishtes fëmijëve që dëgjojnë anglisht për herë të parë.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Enrich Polly Follows the Stars Course Logo

Polly Follows the Stars

Age: 4 to 7 years

Polly Follows the Stars is a joyful, engaging, and musical course ideal for all young learners. Suitable for children who may have had exposure to English, the course is also successful in teaching English to children who are hearing English for the first time.

Niveli

Fillestarët ose studentët që kanë përfunduar “Polly Tells Tales”

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

650 fjalë, 17 këngë, 8 video

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Polly Stars

Level

Beginners or students who completed “Polly Tells Tales”

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

650 words, 17 songs, 8 videos

Lesson Length

45 minutes

Helen Doron English Enrich Super Nature 1 Course Logo

Super Nature 1

Mosha: 6 deri në 7 vjeç

Një program që u mëson studentëve për natyrën dhe ekologjinë përmes aventurave të Chloe, e cila mund të kthehet në çdo gjë në natyrë për të shpëtuar miqtë e saj, njerëzit e tjerë dhe kafshët. Studentët mësojnë anglisht përmes 7 këngëve dhe tregimeve.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Enrich Super Nature 1 Course Logo
super nature 1 course picture helen doron enrich

Super Nature 1

Age: 6 to 7 years

A course that teaches students about nature and ecology through the adventures of Chloe, who can turn into anything in Nature to save her friends, other people, and animals. Students learn spoken English through 7 songs, plus many chants and stories.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

70 mësime

Fjalori i mësuar

1100 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Super Nature 1

Level

Beginners

Number of Lessons

70 lessons

Vocabulary Learned

1100 words

Lesson Length

45 minutes

Super Nature 2

Mosha: 7 deri në 8 vjeç

Kursi u mëson studentëve për natyrën dhe ekologjinë përmes aventurave të një vajze të quajtur Chloe, e cila mund të shndërrohet në çdo gjë në natyrë për të shpëtuar miqtë e saj, njerëzit e tjerë dhe kafshët. Studentët mësojnë anglisht  përmes 7 këngëve dhe tregimeve.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Enrich Course Super Nature 1 Logo
super nature 2 course picture helen doron enrich

Super Nature 2

Age: 7 to 8 years

The course teaches students about nature and ecology through the adventures of a girl named Chloe, who can turn into anything in Nature to save her friends, other people, and animals. Students learn spoken English through 7 songs, plus many chants and stories.

Niveli

Fillestarë ose studentët që kanë përfunduar “Super Nature 1”

Numri i mësimeve

76 mësime

Fjalori i mësuar

1100 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Super Nature 2

Level

Beginners or students who completed “Super Nature 1”

Number of Lessons

76 lessons

Vocabulary Learned

1100 words

Lesson Length

45 minutes

Helen Doron English Enrich Course Botty the Robot Logo
botty the robot course logo helen doron enrich

Botty the Robot

Mosha: 7 deri në 9 vjeç

Ky program njëvjeçar mëson anglishten e folur, fonikën dhe aftësitë bazë të leximit dhe shkrimit. Nxënësit mësojnë 12 këngë në anglisht dhe 1400 fjalë.

Detajet e Programit >

botty the robot course picture helen doron enrich

Botty the Robot

Age: 7 to 9 years

This one-year course teaches spoken English, phonics, and basic reading and writing skills. Students learn 12 songs in English and 1400 words.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

1400 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_ Botty the Robot

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1400 words

Lesson Length

45 minutes

Paul Ward’s World - Make New Friends

Mosha: 8 deri në 10 vjeç 

Ky kurs 2-vjeçar mëson anglishten e folur, lexim, shkrim dhe fonikë. Ai ndjek aventurat e Paul Ward në shkollë me miqtë e tij, në shtëpi me familjen e tij dhe kameleonin e përkëdhelur dhe duke udhëtuar nëpër botë. Nxënësit mësojnë 8 këngë në anglisht.

Detajet e Programit >

Paul Ward’s World - Make New Friends

Age: 8 to 10 years

This 2-year course teaches spoken English, reading, writing and phonics. It follows the adventures of Paul Ward at school with his friends, at home with his family and pet chameleon, and travelling around the world. Students learn 8 songs in English.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

40 mësime

Fjalori i mësuar

850 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich English Course Paul Ward World1

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons

Vocabulary Learned

850 words

Lesson Length

45 minutes

Paul Ward’s World - Let's Go

Mosha: 8 deri në 10 vjeç

Ky kurs 2-vjeçar mëson anglishten e folur, lexim, shkrim dhe fonikë. Ai ndjek aventurat e Paul Ward në shkollë me miqtë e tij, në shtëpi me familjen e tij dhe kameleonin e përkëdhelur dhe duke udhëtuar nëpër botë. Nxënësit mësojnë 8 këngë në anglisht.

Detajet e Programit >

Paul Ward’s World - Let's Go

Age: 8 to 10 years

This 2-year course teaches spoken English, reading, writing and phonics. It follows the adventures of Paul Ward at school with his friends, at home with his family and pet chameleon, and travelling around the world. Students learn 8 songs in English.

Niveli

Për studentët që kanë përfunduar “Paul Ward’s World – Make New Friends”)

Numri i mësimeve

40 mësime

Fjalori i mësuar

850 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich English Course Paul Ward World2

Level

For Students who completed “Paul Ward’s World – Make New Friends”)

Number of Lessons

40 lessons

Vocabulary Learned

850 words

Lesson Length

45 minutes

paul ward and the treasure course logo helen doron enrich

Paul Ward and the Treasure

Mosha: 10 deri në 12 vjeç

Ky kurs 1-vjeçar mëson anglishten e folur, aftësitë e avancuara të leximit dhe shkrimit, dhe strukturat gramatikore të anglishtes të nevojshme për të arritur nivelin A1 të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës (CEFR). Nxënësit ndjekin aventurat e Paul Ward dhe shokët e tij në shkollën e mesme teksa zgjidhin një mister.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Enrich Course Paul Wards Treasure Logo
paul ward and the treasure course picture helen doron enrich

Paul Ward and the Treasure

Age: 10 to 12 years

This 1-year course teaches spoken English, advanced reading and writing skills, and English grammatical structures required to achieve level A1 of the Common European Framework of Reference (CEFR). Students follow the adventures of Paul Ward and his friends at secondary school as they solve a mystery.

Niveli

Nivel para A1 

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

2000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta

Helen Doron Enrich Courses Books_Paul Ward and the Treasure

Level

Pre-A1 level

Number of Lessons

40 lessons

(80 lessons if taught
twice weekly)

Vocabulary Learned

2000 words

Lesson Length

45 minutes