Anglisht për Fëmijë

Falë metodës sonë unike, fëmijët e përvetësojnë anglishten natyrshëm dhe pa mundim. Studentët tanë mësojnë përmes përvojës praktike, duke e bërë procesin e të mësuarit më kuptimplotë. Ata nuk ndihen sikur po mësojnë ndërsa argëtohen me miqtë.

Ne përdorim këngë, tregime dhe episode të animuara për të përforcuar fjalorin dhe gramatikën me një shumëllojshmëri të gjerë kursesh, të strukturuara me kujdes për mosha dhe nivele të ndryshme të anglishtes. Fëmijët lidhen dhe përfshihen me përmbajtjen që lë një përshtypje të mrekullueshme tek ata.

Programet

Fun with Flupe

Mosha: 4 deri në 5 vjeç

Aventurat emocionuese në Librin Magjik të Rhymes u mësojnë fëmijëve të vegjël fjalorin, shqiptimin e saktë dhe bazat e strukturës së fjalive në anglisht.

Detajet e Programit >

Fun with Flupe

Age: 4 to 5 years

Exciting adventures in the magical Book of Rhymes teach young children vocabulary, correct pronunciation, and the fundamentals of English sentence structure.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

650 fjalë 

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

650 words

Lesson Length

45 – 60 minutes

Avantazhet

More Fun with Flupe

Mosha: 5 deri në 6 vjeç

Në këtë program, studentët mezi presin të zbulojnë se si të zgjidhin problemet e zanave, magjistarëve dhe dragonjve që takojnë gjatë rrugës së tyre.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Course Logo More Fun With Flupe
Helen Doron English Course Logo More Fun With Flupe

More Fun with Flupe

Age: 5 to 6 years

In this continuing course, students just can’t wait to find out how they solve problems of the fairies, magicians, and dragons they meet along their way.

Niveli

Studentët që kanë përfunduar “Fun with Flupe”

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

650 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Course Book More Fun With Flupe

Level

Students who completed “Fun with Flupe”

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

650 words

Lesson Length

45 – 60 minutes

Avantazhet

Helen Doron English Course Logo Nat and Friends
Helen Doron English Course Logo Nat and Friends

Nat and Friends

Mosha: 5 deri në 6 vjeç

Në këtë program argëtues, fëmijët shijojnë histori tradicionale të ndërthurura me elementë modernë. Ata janë gjithashtu të ekspozuar ndaj vlerave të ndryshme, si miqësia, bujaria, këmbëngulja dhe mirënjohja.

Detajet e Programit >

Nat and Friends

Age: 5 to 6 years

In this delightful course, children enjoy traditional stories with a modern twist. They are also exposed to different values, such as friendship, generosity, perseverance, and gratitude.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

Numri i mësimeve
40 mësime

Fjalori i mësuar

700 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Course Book Nat and Friends

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

700 words

Lesson Length

45 – 60 minutes

Avantazhet

More Nat and Friends

Mosha: 6 deri në 7 vjeç

Argëtimi vazhdon ndërsa Nat dhe miqtë udhëtojnë së bashku nëpër botë dhe takojnë personazhe të rinj  dhe i ndihmojnë ata të zgjidhin probleme. Fëmijët janë gjithashtu të ekspozuar ndaj vlerave thelbësore, si miqësia, ndershmëria dhe ndihma ndaj të tjerëve.

Detajet e Programit >

More Nat and Friends

Age: 6 to 7 years

The fun continues as Nat and friends travel the world together and meet new characters from familiar children’s classics, and help them solve problems. They are also exposed to essential values, such as friendship, honesty, and helping others.

Niveli

Studentët të cilët kanë përfunduar “Nat and Friends”

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

700 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Course Book More Nat and Friends

Level

Students who completed “Nat and Friends”

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

700 words

Lesson Length

45 – 60 minutes

Avantazhet

Helen Doron English Course Logo More Jump With Joey

Jump With Joey

Mosha: 6 deri ne 9 vjeç

Nëpërmjet përmbajtjes tërheqëse të programit, fëmijët mësojnë një fjalor të gjerë dhe vlera thelbësore si miqësia dhe mbrojtja e mjedisit. Një libër pune për praktikën e të lexuarit dhe të shkruarit është një shtesë opsionale e kursit për studentët me aftësi më të avancuara të leximit.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Course Logo Jump With Joey
Helen Doron English Course Logo Jump With Joey

Jump With Joey

Age: 6 to 9 years

Through engaging content, children learn a vast vocabulary and essential values such as friendship and protecting the environment. A workbook for reading and writing practise is an optional addition to the course for students with basic reading skills.

Niveli

Fillestarë

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

900 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Courses Jump with Joey

Level

Beginners

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

900 words

Lesson Length

45-60 minutes

Avantazhet

Helen Doron English Course Logo More Jump With Joey
Helen Doron English Course Logo More Jump With Joey

More Jump With Joey

Mosha: 6 deri ne 9 vjeç

Fëmijët që mbarojnë programin e “Jump with Joey” mësojnë struktura gjuhësore më të avancuara dhe zgjerojnë fjalorin e tyre. Ata gjithashtu mësojnë vlera thelbësore si vlerësimi i këndvështrimeve të ndryshme, tejkalimi i frikës dhe pengesave dhe shmangia e paragjykimeve.

Detajet e Programit >

More Jump With Joey

Age: 6 to 9 years

“Jump with Joey” graduates learn more advanced language structures and broaden their vocabulary. Students learn essential values such as appreciating different perspectives, overcoming fears and obstacles, and avoiding prejudice.

Niveli

Studentët të cilët kanë përfunduar “Jump with Joey”

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

950 fjalë 

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Courses More Jump with Joey

Level

Students who completed “Jump with Joey”

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

950 words

Lesson Length

45-60 minutes

Avantazhet

Alphaboat

Mosha: 6 deri ne 9 vjeç

Ky program mësohet me një seri emocionuese të animuar, lojëra, aplikacione dhe libra aktivitetesh. Fëmijët mësojnë bazat e leximit dhe një fjalor prej 1200 fjalësh. Ndërsa historia shpaloset, studentët mësojnë vlera të rëndësishme të jetës.

Detajet e Programit >

Alphaboat

Age: 6 to 9 years

This course is taught with an exciting animated series, games, apps, and activity books. Children learn the fundamentals of reading and a vocabulary of 1200 words. As the story unfolds, students learn important life values.

Niveli

Shkollë fillore

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

1200 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

60 – 90 minuta

Helen Doron English Course Book Alphaboat

Level

Primary School

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1200 words

Lesson Length

60 – 90 minutes

Avantazhet

Helen Doron English Course Logo A Tale of Two Tails
Helen Doron English Course Logo A Tale of Two Tails

A Tale of Two Tails

Mosha: 6 deri në 11 vjeç

Ky program emocionues përfshin këndim, vallëzim dhe dramë të bazuar në një shfaqje muzikore origjinale me tre akte. Studentët që ndjekin dy herë në javë mund të mësojnë gjithashtu aftësi të aktrimit dhe të vetë-shprehjes.

Detajet e Programit >

A Tale of Two Tails

Age: 6 to 11 years

This exciting course includes singing, dancing, and drama based upon an original three-act musical play. Students attending twice a week can also learn acting and self-expression skills.

Niveli

Mesatar

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

1000 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 – 60 minuta

Helen Doron English Course Book A Tale of Two Tails

Level

Intermediate

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

1000 words

Lesson Length

45-60 minutes

Avantazhet