free learning apps for kids

Aplikacionet dhe Lojërat

Kangi Club

Portali i Lojërave Edukative për fëmijët e moshës 3-10 vjeç, me qindra lojëra falas dhe  lojëra ekskluzivisht për studentët e Helen Doron.

Helen Doron Read

Aplikacion argëtues për të mësuar leximin në anglisht. Fëmijët mësojnë të lexojnë në kohën e tyre dhe me ritmin e tyre.

Me 8 nivele dhe 32 libra me figura argëtuese dhe interaktive, fëmijët mësojnë duke filluar nga fjalët e thjeshta, duke kaluar te fjalitë e plota dhe në fund, duke lexuar një histori të tërë.

• Dëgjo fjalën e thënë saktë.
• Shihni drejtshkrimin e saktë.
• Praktikoni të thoni shkronjën, fjalën dhe fjalinë.
• Regjistro historinë dhe luaje atë përsëri.

Alphachat

Leximi dhe shkrimi i fjalëve dhe është i lehtë dhe i këndshëm me Alphaboat. Fëmijët “bisedojnë” në një mjedis të sigurt, duke përdorur emoji dhe fjalë të plota, për t’iu përgjigjur miqve të tyre të rinj virtualë.

Bedtime Stories with
Grandma 1+2

Përralla klasike që japin mësime të rëndësishme të jetës, të shkruara dhe të rrëfyera me një theks të përsosur anglisht nga gjyshja Rosella. 

Prezantimi i përrallave klasike, një trashëgimi kulturore, në një atmosferë relaksuese

Aplikacioni 1
– Henny Penny
– Three Billy Goats Gruff
– The Elves and the Shoemaker

Aplikacioni 2
– The Enormous Turnip
– Goldilocks and the Three Bears
– The Princess & The Pea
– Dumplings

Kangi club site logo

Kangi Club

Educational Games Portal for children ages 3-10, with hundreds of free games and even more games open exclusively to Helen Doron students.

Helen Doron Read

Fun app to learn English reading. Children learn to read in their own time and at their own pace.

With 8 levels and 32 fun, interactive picture books, children can progress at their own speed, starting from simple words, moving on to complete sentences, and finally, reading a whole story.

• Hear the word spoken correctly.
• See the correct spelling.
• Practise saying the letter, word and sentence.
• Record the story and play it back.

Alphachat

Reading and writing words and phonics is easy and enjoyable with Alphaboat. Children “chat” in a safe environment, using emoji messages and eventually words, to quickly reply to their new virtual friends 

Bedtime Stories with Grandma 1+2

Beautifully crafted classic folk tales, teaching important life lessons, written and narrated in a perfect English accent by Grandma Rosella

Introducing classic tales, a cultural heritage, in a relaxing atmosphere

App 1
– Henny Penny
– Three Billy Goats Gruff
– The Elves and the Shoemaker

App2
– The Enormous Turnip
– Goldilocks and the Three Bears
– The Princess & The Pea
– Dumplings

Më shumë Aplikacione Helen Doron

Aplikacionet edukative mbështesin mësimin efektiv përmes metodës Helen Doron, ku fëmijët e përvetësojnë gjuhën pa mundim përmes argëtimit!

Helen Doron Song Club

Helen Doron Song Club

Animacionet e bëjnë të lehtë mësimin e anglishtes me anë të muzikës. Duke shfaqur një shumëllojshmëri të gjerë ritmesh, rimash, dhe tingujsh etnikë, e gjithë familja mund të mësojë këngë të reja dhe të këndoni së bashku.