Programet ''Holiday''

Pushimet verore janë koha e përkryer që fëmijët të fokusohen në mësimin e anglishtes në një mënyrë argëtuese!

Këto programe të shkurtra  do ti ndihmojnë fëmijët të mos harrojnë ato që kanë mësuar gjatë gjithë vitit, si dhe t’i përgatisë ata për të mësuar anglisht me shpejt vitin e ardhshëm akademik. Nxënësit tanë kalojnë një kohë të mrekullueshme në Helen Doron gjatë pushimeve dhe nuk e vënë re se sa shumë po mësojnë ndërsa flasin anglisht natyrshëm dhe me lehtësi.

Fëmijët në kopshte dhe fëmijët më të vegjël që nuk kanë filluar ende të mësojnë anglisht mund të mësojnë gjithashtu me programet tona argëtuese holiday. 

Programet holiday i mbajnë fëmijët të gëzuar dhe të zënë, duke e shfrytëzuar në mënyrë konstruktive periudhën e pushimeve.

Programet

Helen Doron English Holiday Course Logo I am the World
Helen Doron English Holiday Courses I am the World Logo

I am the World

Mosha: 3 deri në 6 vjeç

Me këtë program, fëmijet do të kënaqen duke mësuar anglisht ndërsa shkojnë në një udhëtim virtual nëpër botë përmes artit, veprave artizanale, dramës, lojërave, vallëzimit dhe gatimit duke mësuar anglisht gjatë rrugës.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Holiday Courses I am the World Logo

I am the World

Age: 3 to 6 years

In this course, your child will enjoy learning English as they go on a virtual trip around the world through arts & crafts, drama, games, dancing, and cooking, and learn English along the way.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

1-4 javë

Kohëzgjatja e mësimit

4-6 orë në ditë

Holiday Course Books I am the World Helen Doron English

Level

Beginner

Number of Lessons

1-4 weeks

Lesson Length

4-6 hours daily

Holiday Fun With Flupe

Mosha: 3 deri në 6 vjeç

Struktura e këtij programi do i ndihmojë fëmijët të mos harrojnë ato që kanë mësuar, si dhe ti përgatisë ata për të mësuar anglisht lehtësisht në shkollë. Programi ynë do ti mbajë fëmijët të gezuar dhe të zënë, duke shfrytëzuar në mënyrë konstruktive periudhën e pushimeve.

Detajet e Programit >

Holiday Fun With Flupe

Age: 3 to 6 years

The intensive structure of this course will help your child retain what they’ve learnt, as well as prepare them for learning English at school. The course will keep your child happy and occupied, as well as make constructive use of any holiday break.

Niveli

Fillestar

Numri i mësimeve

5 ditë në javë
(Zgjedhje 1-2 javë)

Përmbajtja e Kursit

Argëtim, Transport, Koha e pushimeve, Vegla muzikore dhe Pjesët e trupit.

Kohëzgjatja e mësimit

4-5 orë në ditë

Holiday Courses Books Holiday Fun with Flupe Helen Doron Holiday Courses

Level

Beginner

Number of Lessons

5 days a week (Choice 1-2 weeks)

Course Content

Funfair, Transportation, Holiday time, Musical instruments, and Parts of the body.

Lesson Length

4-5 hours daily

Holiday Jump with Joey Course Logo Helen Doron Holiday Courses
Holiday Jump with Joey Course Logo Helen Doron Holiday Courses

Holiday Jump With Joey

Mosha: 6 deri ne 9 vjeç

Fëmijët do të argëtohen shumë duke luajtur lojëra, duke kënduar këngë, duke bërë vepra artizanale, duke gatuar dhe duke bërë eksperimente në një mjedis anglishtfolës.

Detajet e Programit >

Holiday Jump with Joey Course Logo Helen Doron Holiday Courses
Holiday Jump with Joey Course Logo Helen Doron Holiday Courses

Holiday Jump With Joey

Age: 6 to 9 years

Your child will have lots of fun playing games, singing songs, making crafts, cooking and doing experiments in an English-speaking environment.

Nivel

Mesatar

Numri i mësimeve

5 ditë në javë
(Mundësi zgjedhje 1-2 javë)

Përmbajtja e kursit

Ngjyra, parafjalët, pjesët e trupit, fjalor i lidhur me plazhin.

Kohëzgjatja e mësimit

4-6 ore në ditë

Holiday Jump with Joey Course Books Helen Doron Holiday Courses

Level

Intermediate

Number of Lessons

5 days a week
(Choice 1-2 weeks)

Course Content

Colours, Prepositions, Parts of the body, Sea, and Beach- themed vocabulary.

Lesson Length

4-6 hours daily

Helen Doron English Holiday Course Logo Play on in English
Helen Doron English Holiday Course Logo Play On in English

Play On in English

Mosha: 6 deri në 10 vjeç

”Play On in English” është një program i avancuar i gjuhës angleze. Tregimet japin mesazhe të rëndësishme edukative, pasurojnë njohuritë e përgjithshme të nxënësve dhe mësojnë fakte magjepsëse për natyrën.

Detajet e Programit >

Play On in English

Age: 6 to 10 years

Play On in English is an advanced spoken English course. The stories deliver important educational messages, enriches students’ general knowledge and teaches fascinating facts about nature.

Niveli

Disa vite angazhim me anglishten

Numri i mësimeve

5 ditë në javë
(Mundësi zgjedhje 1-2 javë)

Përmbajtja e kursit

Rëndësia e një diete të shëndetshme dhe shmangia e gjykimit të njerëzve nga pamja e jashtme. Shumë fjalor të ri që lidhet me natyrën dhe fakte interesante.

Kohëzgjatja e mësimit

4-6 orë

Holiday Courses Books Play On in English Helen Doron Holiday Courses

Level

A few years’ of learning English

Number of Lessons

5 days a week
(Choice 1-2 weeks)

Course Content

The importance of a healthy diet and avoiding judging people by external appearance. Loads of new nature vocabulary and interesting facts.

Lesson Length

4-6 hours daily

Helen Doron English Holiday Courses English Through Drama Logo

English Through Drama

Mosha: 7 deri në 12 vjeç

Në programin ”English Through Drama”, fëmijët mësojnë dhe praktikojnë anglishten e folur duke mesuar versione argëtuese, moderne të përrallave klasike në zhanrin e pantonimeve britanike – një formë humoristike e të folurit të dramës.

Detajet e Programit >

English Through Drama

Age: 7 to 12 years

In English through Drama, children learn and practise spoken English by presenting funny, modern versions of classic fairy tales in the genre of British pantomime – a humorous form of speaking drama.

Niveli

Disa vite angazhim me anglishten

Numri i mësimeve

5 ditë në javë
(Mundësi zgjedhje 1-4 javë)

Përmbajtja e kursit

Katër histori korrespondojnë me katër pantomime të njohura britanike.

Kohëzgjatja e mësimit

4-6 orë në ditë

Holiday Courses Books English Through Drama Helen Doron Holiday Courses

Level

A few years’ experience of learning English

Number of Lessons

5 days a week
(Choice 1-4 weeks)

Course Content

Four stories correspond to four well-known British pantomimes.

Lesson Length

4-6 hours daily

Helen Doron English Holiday Course Logo Cool Summer
Helen Doron English Holiday Courses Cool Summer Logo

Helen Doron’s Cool Summer

Mosha: 11 deri në 16 vjeç

Nxënësit praktikojnë anglishten përmes muzikës, hartës së mendjes dhe mësimit të kulturave të ndryshme. Programi krijon një kornizë ku adoleshentët me prejardhje të ndryshme mund të studiojnë dhe ndërveprojnë.

Detajet e Programit >

Helen Doron English Holiday Courses Cool Summer Logo
Helen Doron English Holiday Courses Cool Summer Logo

Helen Doron’s Cool Summer

Age: 11 to 16 years

Students practise English through great music, mind mapping, and learning about different cultures. The course creates a framework where teenagers from different backgrounds can study and interact.

Niveli

A1 – B1 i CEFR

Numri i mësimeve

5 ditë në javë
(1 javë)

Përmbajtja e kursit

Adoleshentët tanë mësojnë rëndësinë e pranimit, respektit dhe tolerancës ndërsa përmirësojnë fjalorin dhe gramatikën, duke përfshirë aftësinë e të shprehurit, si me shkrim ashtu edhe me gojë.

Kohëzgjatja e mësimit

2-6 orë në ditë

Holiday Courses Books Cool Summer Helen Doron Holiday Courses

Level

A1 – B1 of CEFR

Number of Lessons

5 days a week (1 week)

Course Content

Our Teens learn the importance of acceptance, respect, and tolerance while improving vocabulary and grammar, including expression skills, both written and verbal.

Lesson Length

2-6 hours daily

Helen Doron English Courses Its Always Debatable

It's Always Debatable

Mosha: nga 11 deri në 19 vjeç

Ky program synon të ndihmojë studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre të të menduarit kritik dhe të zhvillojnë aftësinë për t’u shprehur qartë dhe hapur në anglisht. Programi është i përshtatshëm per nxënësit e vitit të parë të nivelit A1+ si vazhdim i Aventurave të Paul Ward.

Detajet e Programit >

It's Always Debatable

Age: 11 to 19 years

This course is aimed at helping students improve their critical thinking skills and to develop the ability to express themselves clearly and openly in English. The course is aimed at first-year A1+ level students as a continuation of Pawl Ward’s Adventures.

Niveli

A1+

Numri i mësimeve

5 – 10 ditë për libër

Kohëzgjatja e mësimit

2.5 – 5 orë në ditë për libër 

Level

A1+

Number of Lessons

5 – 10 days per workbook

Lesson Length

2.5 – 5 hours daily per workbook